Callanova metoda výuky jazyků

Co to je?

Callanova metoda je unikátní způsob intenzivní výuky cizího jazyka založený na principu otázek a dlouhých odpovědí pod vedením kvalifikovaného lektora.

Jaký je základní princip?

Callanova metoda patří mezi tzv. přímé metody výuky. Vychází z předpokladu, že výuka jazyka je reflexivní proces. Kvalifikovaný lektor tedy vede tzv. kontrolovanou konverzaci, kdy klade otázky a student na ně odpovídá.

Tento zdánlivě jednoduchý způsob výuky stimuluje jiná mozková centra, než klasický způsob učení, a navíc tato soustavná aktivní konverzace udržuje studenty v pozornosti během celého procesu výuky, což je další faktor, který umožňuje výrazně (až 4x) rychlejší učení, než je obvyklé u klasických metod.

Proč funguje?

Kromě výše popsaného základního principu je úspěšnost Callanovy metody podpořena několika dalšími zásadními faktory:

 • Studenti jsou „nuceni“ mluvit cizím jazykem už od první hodiny.
 • Metoda klade důraz na důsledné opakování a rozvíjení dovednosti pohotových reakcí při používání cizího jazyka.
 • Lektor opakuje každou lekci tak dlouho, až všichni studenti rozumí otázkám, i když jsou řečeny vysokou rychlostí (běžná rychlost rodilého mluvčího).
 • Základním cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení stejně, jako v rodném jazyce, tedy osvojení si schopnosti používat cizí jazyk jako nástroj, nikoli jako cíl.

U koho funguje / komu je určena?

Callanova metoda je vhodná pro všechny typy studentů i pro všechny typy studia. Dosahuje vynikajících výsledků až do úrovně Cambridge English: First (FCE), a to jak u dětí, tak u starších lidí.

Pokročilí studenti se rozmluví a odbourají strach mluvit. Začátečníky motivuje výrazně rychlý pokrok, kterého dosahují v komunikaci. „I ten nejpomalejší student Callanovy metody je rychlejší, než student jiné metody.“

Jak probíhá výuka?

Ve třídě jazykové škole Amigas je maximálně 10 studentů.
Během jednoho vyučovacího bloku student slyší a mluví 4x více, než v tradiční hodině výuky cizího jazyka.
Vyučování je rozděleno do několika částí:

 1. formou otázky – odpovědi lektor vysvětlí nové slovo, vazbu či jiný gramatický jev a následně klade otázky obsahující nové učivo, na které student s jeho pomocí odpovídá (cca 20% výuky)
 2. pro osvojení slovní zásoby, větných spojení nebo gramatického jevu se v dalších hodinách vše opakuje (opakovací část je nejdelší a zabírá přibližně 60 % výuky)
 3. cca 10% výuky se student učí číst a správně vyslovovat vše, co již umí aktivně použít v mluvené formě
 4. pro hlubokou fixaci a rozvoj psaného projevu se dalších 10% výuky píší diktáty obsahující vše, co se již student naučil

Opravdu to funguje?

Jedním z nejnázornějších měřítek úspěšnosti Callanovy metody je úspěšné absolvování Cambridgeských zkoušek (z angličtiny), což vyžaduje při přípravě studiem Callanovou metodou průměrně 4x méně času. Po dokončení všech dvanácti úrovní Callanovy metody už student zná přes 5 600 slovíček nejvíce používaných v anglickém jazyce.

Zkouška Příprava
klasickou metodou
Příprava
Callanovou metodou
Počet absolvovaných úrovní
Callanovy metody
KET 175 hodin 40 hodin 4
PET 350 hodin 80 hodin 6
FCE 640 hodin 160 hodin 12

A co důkaz / garance, že to opravdu funguje?

Ano.
Studenti angličtiny studující pomocí Callanovy metody mají u zkoušek Cambridge úspěšnost až 95%, nikoliv pouze 70%, jako při přípravě jinými metodami.
Proto po úspěšném absolvování výše uvedeného počtu hodin nabízíme všem našim studentům písemnou záruku, že složí danou mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge.
Pokud student jazykové školy Amigas přesto zkoušku nesloží, pak mu garantujeme další 4-měsíční kurz, to je 28 vyučovacích hodin, zdarma.

Jak vznikla Callanova metoda?

Tento systém studia vyvinul pan Robin Callan v 60. letech 20. století na univerzitě Cambridge ve Velké Británii. Svou metodu vyvíjel 10 let a dalších 5 let ji testoval.
V současné době vyučuje touto metodou více než 600 registrovaných škol ve 28 zemích po celém světě. Tento efektivní systém výuky jazyka se stal mezinárodně respektovaný a díky dlouhodobým úspěchům ji používají i velké zahraniční společnosti u svých zaměstnanců při výuce angličtiny.

Co ještě dodat?

 • Při studiu pomocí Callanovy metody se automaticky na 100% soustředíte na samotný jazyk a budujete si tak potřebný reflex.
 • Vyučování probíhá formou rychlých otázek a odpovědí, kdy nemáte čas přemýšlet nad zbytečně perfektní odpovědí, nedávat pozor nebo se dívat z okna.
 • V hodinách konverzujete 4x více, než při jiných formách výuky. Hodiny jsou dynamické a zábavné.
 • Aktivní přístup v hodinách, tedy naprostý opak běžného pasivního způsobu výuky, kdy mluví především lektor a Vy si potichu děláte poznámky
  (při pasivním způsobu výuky se těžko soustředíte, až nudíte, a učení jde tak velmi pomalu).
 • Základy Callanovy metody, tedy otázka, odpověď, opakování, to je psychology doporučovaný přístup, který Vás učí „myslet v cizím jazyce“.
 • Důraz je kladen na schopnost mluvit, na schopnost porozumění a na odbourání strachu hovořit cizím jazykem.
 • Při studiu pomocí Callanovy metody tzv. „falešní začátečníci“ začínají skutečně naposled.
 • Lektor na Vás mluví velice rychle už od začátku a používá dynamickou komunikativní mimiku, aby Vás vtáhl do aktivní komunikace. Zároveň Vás neustále pobízí, abyste odpovídali rychle a automaticky (tím Vás připravuje pro praxi – bez problémů porozumět a následně reagovat „bez zbytečného přemýšlení“).
 • Nemáte čas přemýšlet, jak správně gramaticky sestavit větu. Správné odpovědi jsou předem dané.
 • Gramatika je součástí výuky, ale vyučujeme ji přirozenou cestou, tedy přímým použitím ve větě.
 • Vše přichází v pravý čas a studenti nemusí ztrácet čas pokusy o zvládnutí složité látky, na kterou ještě nejsou připraveni.
 • Lektor se věnuje každému studentovi na 100%, nepraktikuje odpočinkovou „práci ve dvojicích“.
 • Chyby jsou okamžitě lektorem opravovány a Vy je musíte správně zopakovat, abyste si špatné výrazy nebo nesprávnou výslovnost nestačili zafixovat.
 • V mluveném projevu jste nuceni mluvit ve zkrácených tvarech, v psaném projevu pak v prodloužených.
 • Protože jedním z principů Callanovy metody je přimět studenty mluvit, musí lektoři v hodinách udržet Vaši pozornost a stimulovat Vaši paměť.
 • Maximální využití každé minuty Vaší zaplacené výuky – žádné ticho ani zdlouhavé doplňování cvičení.
 • Callanova metoda zajišťuje postupné rozšiřování slovní zásoby a gramatiky, studenti nejsou nikdy rozptylováni neobvyklými nebo komplikovanými slovy a soustředí se na zvládnutí základů jazyka.
 • Callanovu metodu lze přirovnat k přesnému inženýrství. Je to složitý výrobek k jednoduchému použití.
 • Klíčem k úspěchu metody je systematický přístup k výuce cizího jazyka a snaha co nejvíce zapojit samotné studenty, kteří se učí mluvením a posloucháním.
  Opakování posiluje paměť, přičemž časté kontroly dosažených znalostí zlepšují přesnost vyjadřování.
 • Minimum domácích úkolů – učíte se intenzivně přímo v hodinách (opakování v další hodině zabere až 60%).
 • Kurzy angličtiny v jazykové škole Amigas Vás nebudou stresovat, ale bavit a posouvat Vás ve Vašich znalostech dále.