Klasická metoda výuky jazyků

Proč klasická?

Jazyková škola Amigas se specializuje na výku pomocí speciální drilové Callanovy metody. Touto metodou vyučujeme angličtinu a španělštinu, protože pro ně už je vytvořena speciální metodologie výuky a jsou napsány i patřičné učebnice. Licence k jejich používání podléhá každoročně obnovované certifikaci. Ostatní jazyky, jako je italština nebo čeština pro cizince, pro které tyto materiály ještě neexistují, vyučujeme tzv. klasickou metodou s maximálním důrazem především na schopnost začít co nejdříve v daném jazyce komunikovat.

Jaký je základní princip?

U tzv. klasických metod výuky cizích jazyků se obvykle procvičuje všech pět částí jazyka, a to většinou v následujícím pořadí: gramatika, poslech, čtení, psaní a konverzace. Učivo se procvičuje pomocí příkladů doplňovaných v učebnici nebo v pracovních listech. Používá se také poslech z CD, diktáty a překlady slovíček nebo vět. Nevýhodou těchto metod může být malá schopnost rychle reagovat a brzy se celkově s cizím jazykem sžít. Překládání a pasivní poslech neučí studenty „myslet v cizím jazyce”, což je pro přirozené používání cizího jazyka základ.

Co je u nás navíc?

Základním obohacením klasické metody výuky cizích jazyků je u nás komunikativní přístup. Proto se v hodinách nesoustředíme jen na gramatiku a slovní zásobu, ale zaměřujeme na aktivní používání jazyka v běžných situacích. Víme, že studenti potřebují v cizím jazyce především plynně a efektivně komunikovat.

V hodinách se tedy proto snažíme především

 • učit jazyk v kontextu – používat reálné situace, dialogy a diskuse
 • klást důraz na komunikační dovednosti
 • mluvit v daném jazyce hned od první hodiny
 • studenty motivovat a aktivně je zapojovat
 • co nejdříve porozumět nově nabytým znalostem a aktivně je používat
 • podporovat interakci – zahrnout konverzace, skupinové práce a “role-play”
 • přizpůsobit se potřebám každého studenta
 • přidávat zábavné prvky pro odlehčení a udržení pozornosti

Jak probíhá typická lekce?

 1. Vždy začínáme krátkou konverzací na běžná témata
 2. Hned v úvodu vysvětlíme 1-3 nové fráze z běžného života, případně využijeme oblíbený “warm-up”
 3. Pro naladění se na výuku a jazyk používáme známou píseň v daném jazyce a většinou se naučíme i nějaké nové slovíčko nebo frázi, která v písni zazní
 4. Následně krátce zkontrolujeme domácí úkol a probereme možné chyby, případně dovysvětlíme nejasnosti v látce z minulé hodiny
 5. Vyložíme novou teorii nebo gramatický jev či pravidlo, vše, co je nezbytné pro pokrok ve výuce
 6. Přecházíme k praxi, k procvičování těchto nových informací a jejich aplikování v konkrétních cvičeních
 7. Pokračujeme překladem a slovní zásobou, kde učíme, jak slovíčka a gramatiku použít v reálném kontextu
 8. Po osvojení užitečných frází a nové slovní zásoby následuje procvičování pomocí dialogů s vyučujícím nebo mezi studenty v párech
 9. Lepší zažití probírané látky podporujeme i s využitím konverzace
 10. Pro zpestření lekcí doplňujeme i poslech nahrávek z CD (nebo MP3), které bývají součástí téměř každé učebnice