Společný evropský referenční rámec

pro jazyky (SERR)

Common Europian Framework of Reference for Languages (CEFR)

SERR

Možnost studovat a pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala potřebu stanovit všeobecně uznávaná kritéria pro hodnocení jazykových znalostí.

Na základě této poptávky vznikl dokument Rady Evropy zvaný Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), který mimojiné obsahuje modelové stupnice jazykových dovedností rozdělelných do 6 hlavních stupňů (A1 až C2).

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. Popisuje, co se musí student naučit, aby mohl daný jazyk používat ke komunikaci a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byl schopnen účinně jednat.

Popis se také týká kulturního kontextu, do kterého je jazyk zasazen. Tento rámec zároveň definuje úrovně ovládání jazyka, který umožňuje měřit pokrok studentů v každém stadiu jejich učení. V našich jazykových kurzech se můžete připravovat na různé úrovně.

Stupně jazykových znalostí podle SERR (CEFR)

A – uživatel základů jazyka

A1 (Breakthrough) – začátečníci/falešní začátečníci

A2 (Waystage) – falešní začátečníci/mírně pokročilí

B – samostatný uživatel

B1 (Threshold) – mírně pokročilí

B2 (Vantage) – středně pokročilí

C – zkušený uživatel

C1 (Effective Operational Proficiency) – pokročilí

C2 (Mastery) – pokročilí /profi

Callanova metoda podle stupňů referenčního rámce (SERR):

Callanova metoda - referenční rámecA1 – začátečníci  (Stages 1,2) – po absolvování lze absolvovat KET

A2 – falešní začátečníci (Stage 3) – lze absolvovat KET

B1 – mírně pokročilí (Stage 4,5,6) – lze absolvovat PET

B2 – středně pokročilí (Stage 7,8,9) – lze absolvovat PET/FCE

C1 – pokročilí (Stage 10,11,12) – lze absolvovat FCE

Popis jednotlivých stupňů jazykových znalostí dle referenčního rámce:

Stupeň jazykových znalostí A1

Poslech s porozuměním

Student rozumí známým každodenním jednoduchým výrazům, pokynům a otázkám, vyslovených pomalu a zřetelně, rozumí číslům a údajům o cenách a čase. Porozumí i rodilému mluvčímu, pokud mluví velmi pomalu a zřetelně, s dostatečně dlouhými pauzami.

Porozumění psanému textu

Student rozumí údajům v dotaznících a formulářích jako je jméno, datum narození, věk, atd. Dokáže nalézt informace na plakátech informujících o konání kulturních a jiných akcích. Rozumí základním výrazům, používaným při běžném životě, při cestování a při práci na PC.

Ústní interakce

Student je schopen se představit, zná jednoduché fráze používané při setkání a loučení. Dorozumí se v obchodě, umí klást a zodpovědět jednoduché otázky a reagovat na ně. Umí komunikovat v jednoduché podobě, je však odkázán na ochotu partnera zopakovat větu pomaleji nebo jinými slovy a pomoci mu formulovat, co chce sám sdělit.

Ústní projev

Student dokáže podat základní informace o sobě, svých zájmech a zálibách.

Písemný projev

Student je schopen vyplnit základní formuláře, napsat jednoduchý text např. na pohlednici, pár jednoduchých vět o své osobě a rodině, sdělit, kde se nachází, atd. Odpovídající mezinárodní zkoušky: YLE Movers, DELF A1 (Diplôme d’Études de Langue Française), CILS A1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Stupeň jazykových znalostí A2

Poslech s porozuměním

Student rozumí jednoduchým dialogům z každodenního života, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně. U složitějších diskusí rozpozná téma diskuse, hlavní myšlenku v televizních zprávách, je-li komentář podpořen obrazovým materiálem.

Porozumění psanému textu

Student rozpozná nejdůležitější informace z písemných zpráv nebo novinových článků, ve kterých se víceméně objevují čísla, nadpisy, jména a obrázky. Rozumí jednoduchým návodům, pokynům v počítačových programech, jednoduchým sdělením a poznámkám používaných v každodenním životě.

Ústní interakce

Student se domluví v obchodě, na poště nebo v bance při vyřizování jednoduchých záležitostí. Je schopen požádat o jednoduché informace týkajících se dopravy a cestování, objednat si jídlo a pití v restauraci, zeptat se na správnou cestu. Umí vyjádřit pozvání, omluvu, naznačit, co má rád, domluvit si schůzku nebo zorganizovat svůj volný čas.

Ústní projev

Student umí popsat svoji osobu, rodinu i jiné osoby včetně místa, kde bydlí. Popíše jednoduchým způsobem své vzdělání, zaměstnání, záliby a zájmy, události a zážitky.

Písemný projev

Student umí napsat krátké a jednoduché poznámky nebo vzkazy. V jednoduchých větách dokáže popsat události a aspekty každodenního života (rodinu, práci, školu, koníčky, lidi, okolí). Napíše krátký dopis s použitím výrazů pro pozdrav, oslovení, dotaz, prosbu nebo poděkování. Používá základní větné spojky.

Odpovídající mezinárodní zkoušky: Cambridge ESOL KET (Key English Test), BEC Preliminary, YLE Flyers, City & Guilds Access, LCCIB EFB Preliminary, Goethe institut Start Deutsch 1, DELF (Diplôme d’Études de Langue Française) A2, CILS A2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Stupeň jazykových znalostí B1

Poslech s porozuměním

Student rozumí hlavním myšlenkám v běžném rozhovoru, pokud se mluví zřetelně. Občas musí požádat o zopakování věty nebo výrazu. Rozumí hlavním bodům důležitých zpráv a pochopí hlavní myšlenku televizních programů, týkají-li se známých témat a jsou-li vysílány relativně pomalu a zřetelně.

Čtení s porozuměním

Student rozumí nejdůležitějším bodům aktuálních a známých témat v novinových článcích, rozumí hlavním myšlenkám komentářů a rozhovorů v novinách i časopisech. Z kontextu odhadne význam i neznámých slov, z krátkých textů zjistí důležitá fakta a informace. Rozumí standardním úředním dopisům, v příběhu rozumí ději, který je jasně členěn, pozná nejdůležitější epizody a zásadní události.

Ústní interakce

Student se může zúčastnit jednoduchého přímého rozhovoru o tématech, která ho zajímají a jsou mu známá. Sám se však občas vyjadřuje nesrozumitelně, chce-li přesně vyjádřit svoji konkrétní myšlenku. Umí vyjádřit své pocity, svůj osobní názor.

Ústní projev

Student umí vyprávět příběh, podrobněji popíše své zkušenosti, pocity a reakce. Umí mluvit o svých přáních, snech a je schopný zdůvodnit a vysvětlit své úmysly. Také převypráví děj knížky nebo filmu a shrne obsah textu s použitím slovní zásoby z původního textu.

Písemný projev

Student umí napsat jednoduchý a souvislý text k různým tématům z okruhu svých zájmů, vyjádří své osobní názory, plány a cíle. Umí napsat jakýkoli osobní dopis, e-mail nebo odpověď na inzerát.

Odpovídající mezinárodní zkoušky: Cambridge ESOL PET (Preliminary English Test), BEC Preliminary, City & Guilds Achiever, LCCIB EFB First, Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF), DELE Inicial (Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera), DALF B1 (Diplôme Approfondi de Langue Française), DALF B1, CILS B1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Stupeň jazykových znalostí B2

Poslech s porozuměním

Student detailně rozumí hlavním myšlenkám všeho, co dotyčný pronáší spisovnou formou jazyka. Rozumí přednáškám a diskuzím týkajících se jeho oboru, rozumí většině rozhlasových a dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném jazyce. Stejně tak ve velké většině rozumí televizním pořadům. Umí používat vhodné strategie k porozumění, např. při poslechu se soustředí na hlavní body a využívá kontextu.

Čtení s porozuměním

Student umí rychle pochopit obsah a význam článku a posoudit, zda se vyplatí jejich podrobnější čtení. Podrobně rozumí textům ze svého oboru a okruhu zájmů. Použije-li slovník, rozumí odborným článkům, které dokonce přesahují oblasti jeho zájmů.

Ústní interakce

Student umí přirozeně zahájit, udržovat a ukončit konverzaci, úspěšně střídat role posluchače a mluvčího. Je schopen zúčastnit se dlouhých rozhovorů, umí odůvodnit a obhájit své názory, vyjádřit své pocity v nejrůznější intenzitě. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka.

Ústní projev

Student umí podrobně popsat širokou škálu témat z okruhu jeho zájmů, ústně shrnout vyslechnuté rozhovory a diskuse, umí převyprávět děj filmu nebo divadelního představení. Umí logicky strukturovat myšlenkové pochody a zároveň je vzájemně propojovat.

Písemný projev

Student napíše podrobné texty typu slohové práce, esejí na témata z okruhu jeho zájmů. Umí písemně shrnout informace z různých pramenů a médií, v textu je schopen vyzdvihnout důležité body.

Odpovídající mezinárodní zkoušky: Cambridge ESOL FCE (First Certificate in English), BEC Vantage, City & Guilds Communicator, LCCIB EFB Second, Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Státní jazyková zkouška – základní, DELE Intermedio (Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera), DELF B2 (Diplôme d’Études de Langue Française), CILS B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Stupeň jazykových znalostí C1

Poslech s porozuměním

Student je schopen sledovat delší projevy a rozhovory, i když nejsou jasně strukturované a souvislosti jsou pouze naznačeny. Rozumí velkému spektru ustálených výrazů, hovorovým výrazům a umí správně posoudit změnu stylu. Rozumí jazykově složitým přednáškám z jeho oboru, bez potíží rozumí hraným filmům, porozumí i složitějším technickým návodům.

Čtení s porozuměním

Student rozumí dlouhým a náročným textům, umí je zároveň shrnout. Nemá problémy se čtením podrobných zpráv z novin a časopisů, analýz a komentářů, je schopen porozumět nejdůležitějším informacím, které jsou obsaženy ve vysoce odborných textech z jeho oboru. Je schopen číst cizojazyčnou literaturu a umí rozpoznat společenské, politické a historické pozadí literárního díla.

Ústní interakce

Student se bez potíží zapojuje i do velmi živého rozhovoru mezi rodilými mluvčími, plynule, správně a efektivně hovoří o celé řadě témat z oblasti běžného života, profese či vědy a to bez zjevného hledání výrazů.

Ústní projev

Student si poradí s podrobným a jasným pojednáním o složitějších tématech, umí ústně shrnout dlouhé, náročné texty. Ve svém oboru a okruhu svých zájmů umí předvést jasně strukturovanou přednášku.

Písemný projev

Student se jasně vyjádřuje k nejrůznějším tématům všeobecného nebo profesního charakteru. V textu umí strukturovaně představit ucelené téma, podrobně vyjádřit a zdůvodnit svá stanoviska, uvést důvody a příklady. Umí psát formálně správné dopisy, píše téměř bezchybné texty, ve kterých přizpůsobí výběr slovní zásoby i stylu konkrétnímu adresátovi a tématu.

Odpovídající mezinárodní zkoušky: Cambridge ESOL CAE (Certificate in Advanced English), BEC Higher, City & Guilds Expert, LCCIB EFB Third, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Státní jazyková zkouška – všeobecná, DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française), CILS C1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Stupeň jazykových znalostí C2

Poslech s porozuměním

Student naprosto jasně rozumí přímému či zprostředkovanému mluvenému projevu a to i tehdy, když se mluví rychle. Více času potřebuje pouze v případě, aby se zaposlouchal do specifického přízvuku.

Čtení s porozuměním

Student umí v textech rozeznat slovní hříčky, satiru a ironii. Rozumí textům psaným hovorovým jazykem, které obsahují idiomatické a slangové výrazy. Rozumí textům příruček, nařízení a smluv i z neznámých oblastí. Umí číst literární texty nejrůznějších žánrů, rozezná literární stylistické prostředky a jejich funkci v textu.

Ústní interakce

Student se může bez obtíží zúčastnit každého hovoru a diskuse s rodilými mluvčími.

Ústní projev

Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové rozdíly dokonce i ve složitějších situacích. Rozumí informacím z různých pramenů, argumentům a věcné obsahy umí zopakovat, shnout a předat dále. Pružně vyjádřuje myšlenky a názory tak, aby něco zdůraznil, odlišil nebo aby se vyhnul mnohoznačnosti.

Písemný projev

Student umí psát dobře strukturované a čtivé články o ucelených tématech. Umí napsat eseje nebo zprávy k tématům, o kterých si našel podklady, umí napsat recenzi odborné práce včetně odůvodnění svého názoru, shrnutí věcných a literárních děl, formální i neformální dopisy v odpovídajícím stylu.

Odpovídající mezinárodní zkoušky: Cambridge ESOL CPE (Certificate of Proficiency in English), City & Guilds Mastery, LCCIB EFB Fourth, Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), DELE Superior (Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera), DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française), CILS C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Evropské jazykové portfolio

Evropské jazykové portfolio se stává oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Je důležitým vedlejším produktem Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Podporuje dovednost komunikovat potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá nám zjišťovat, jakou úroveň jsme v jednotlivých jazycích dosáhli a věnuje pozornost i základním dovednostem, díky kterým se dokážeme domluvit o podstatných věcech jednoduchým způsobem.

Vede nás k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní schopnosti v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek. Evropské jazykové portfolio oslouží svým majitelům při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání nebo při jednání se zahraničními institucemi. Učitelé v něm naleznou významného pomocníka, který ujasňuje a sjednocuje učební požadavky.

V budoucnosti ho mohou vlastnit všichni Evropané. Každé Evropské jazykové portfolio se skládá ze tří navzájem propojených částí: Jazykového pasu, Jazykového životopisu a osobní soubor dokumentů a prací. Na jednotlivých stupních škol a v období dospělosti se však používají odlišné verze.