SMS zkratky

Pan Shakespeare by se dnes asi divil, jak se může jeho slavná věta z „Hamleta“ zkrátit na 8 znaků:

2b/-2b=?

“To be, or not to be? That is the question.” (Shakespeare´s Hamlet)

SMS – neobyčejný fenomén posledních let a hlavní forma komunikace pro milióny lidí po celém světě, to jsou textové zprávy (texting). Abychom ušetřili peníze, čas a námahu při psaní krátkých vzkazů prostřednictvím mobilních telefonů, vývoj přinesl další „zkracovaní“ již tak zkrácených vzkazů a informací.

Historie zjednodušení/zhuštění a tímpádem i vítaného zlevnění zkracováním slov vznikla díky jedné žákyni ve Velké Británii, která tímto způsobem napsala svoji kompoziční práci a šokovala tak nejen svého učitele.

“My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF…”

ANGLICKÉ sms ZKRATKY

anglicky sms česky
you U ty
brother bro bratr
girlfriend GF přítelkyně
homework hm wrk domácí úkol
summer smmr léto
holidays hols prázdniny
for you 4U pro tebe
thanks THX díky
thanks in advance TIA předem děkuji
before B4 předtím
weeks wks týdny
today 2day dnes
later L8R později
Just a minute JAM moment
back BK zpět
because BC protože
at the moment ATM právě teď
Do I knot you? DIKU Znám tě?
believe i tor not BION věř tomu nebo ne
request for discussion RFD žádost o diskusi
complete waste of time CWOT naprostá ztráta času
just kidding J/K jen si dělám legraci/kecám
Be right back BRB hned se vrátím
as soon as possible ASAP co nejdříve
talk to you later TTYL pokecáme později
for your information FYI pro tvoji informaci
as I understand it AIUI pochopil/a jsem to
mind your own business MYOB starej se o své
no reply neccessary NRN odpověď není nutná
be back later BBL vrátím se později
be seeing you BCNU uvidíme se

 

ŠPANĚLSKÉ sms ZKRATKY

španělsky sms česky
hola hl ahoj
?Qué tal? k+l Jak se máš?
?Qué haces? kcs Co děláš?
te quiero mucho tkm moc tě miluji
beso, besos bs, bss polibek, pusa
mucho mx hodně
por favor xfa prosím
quedar kdar potkat se
cuando, cuándo cnd kdy
dónde dnd kde
maňana mnn zítra
noche nox noc
hay ay tady je
contesta cnt odpověď
adiós a2 nashledanou
cómo cm jak
cuánto cuant kolik
cada cda každý
quién kien kdo
con cn s
en n v, na
para pa pro
del dl z, od
de d z
desde dsd od
casa ksa dům
coche cox auto
él l on
ellos/ellas ls oni
te t ty
gente gent lidé
mucho mx hodně
muy mu dost
nada na nic
esta sta to
no n ne
tengo tng mám
por qué, porque xf proč, protože
chocolate xocolat čokoláda
sí, si s ano, pokud
voy vy jdu
bien bin dobrý
todos to2 každý, všichni
también tb také