Podmínky studia

pro pomaturitní studium v Praze

ve školním roce 2023/24

Po vyplnění závazné přihlášky se na studenty pomaturitních kurzů vztahují následující podmínky studia:

1. Základní informace (přihlášku ke studiu v Praze naleznete zde)

JeBook status studenta v pomaturitních kurzechazyková škola AMIGAS (dále jen JŠ) je zařazením do seznamu vzdělávacích institucí poskytující jednoleté kurzy s denní výukou dle zákona 117/1995 Sb. a vyhlášky 19/2014 oprávněna poskytovat jednoleté pomaturitní studium cizích jazyků a to angličtiny a španělštiny.

Studenti, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují pomaturitní studium, jsou považováni z hlediska státní a sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění za žáky střední školy se všemi právy a povinnostmi takového žáka.

Tato přihláška obsahuje obchodní podmínky studia, které upravují smluvní vztah mezi jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2. Přihlášení do jazykové školy

 1. Podmínkou přihlášení do pomaturitního kurzu je řádné, úplné vyplnění a podepsání závazné přihlášky, v případě požadavku platby na splátky i splátkového kalendáře + uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč, která je splatná nejpozději v den podepsání závazné přihlášky a vratná pouze v případě doložení přijetí na VŠ. (U studenta mladšího 18 let je nutný podpis zákonného zástupce.) Zálohu ve výši 5.000 Kč lze považovat v případě požadavku splátek za 1. splátku.
 2. Maturanti, kteří složili maturitní zkoušku v právě skončeném školním roce, předloží originál či notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době přihlášení nebudou mít k dispozici maturitní vysvědčení, je nutné přinést potvrzení, že maturitní zkoušku budou skládat později. Následně je nutné dodat maturitní vysvědčení neprodleně po jeho obdržení. Potvrzení o studiu bude tak vystaveno až od data jeho dodání.
 3. Pokud bude zvolený kurz již naplněn, bude student/ka neprodleně kontaktován/a pro volbu jiného kurzu, popř. pro zápis na „listinu čekatelů“.
 4. Absolvování tzv. rozřazovacího testu a ústního pohovoru je nezbytnou součástí pro účast v pomaturitním kurzu. Student je o konkrétních termínech konání včas informován e-mailovou zprávou na udanou e-mailovou adresu v přihlášce.
 5. JŠ si vyhrazuje právo rozhodnout o umístění studenta do konkrétní úrovně a studijní skupiny. Dále si vyhrazuje právo kdykoliv během studia v případě značných rozdílů studijních výsledků, přeřadit studenta do jiného kurzu s přiměřenou jazykovou úrovní. Přestupy po zahájení kurzů na žádost studenta nejsou možné.
 6. Přihlašování studentů pomaturitního studia k účasti na mezinárodních zkouškách provádí JŠ hromadně. Student je povinen do předem sděleného termínu písemně projevit zájem a uhradit poplatek za danou zkoušku. V případě pozdního přihlášení je student povinen uhradit stanovené poplatky konkrétního institutu za pozdní přihlášení.

3. Platební podmínky pomaturitního studia

 1. Cenu kurzu (dále jen kurzovné) je možné uhradit v hotovosti v kanceláři jazykové školy nebo bezhotovostně (tj. bankovním převodem) na základě zaslaných informací, případně faktury. U platby bankovním převodem je nutné zaslat potvrzení z banky o provedení (platí pro přihlášené na konci srpna nebo začátkem září), u platby poštovní poukázkou je nutné dodat její kopii. V případě nesplnění této podmínky studia může být přihláška vyřazena z evidence.
 2. V případě jednorázové platby kurzovného uhradí student celou částku nejpozději před zahájením kurzu.
 3. U platby ve dvou a více splátkách uhradí student 1. splátku nejpozději před zahájením kurzu, dále pak 2. splátku do konce září. 3. splátku do konce října, 4. splátku do konce listopadu a poslední 5. splátku nejpozději do konce ledna, a to bez ohledu, zda kurz navštěvuje. Na platbu ve splátkách (dle aktuální nabídky) se nevztahují žádné slevy.
 4. Při požadavku platby na splátky je podepisován závazný splátkový kalendář.
 5. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla částka složena na pokladně jazykové školy, případně den, kdy byla platba připsána na účet školy.
 6. Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu nikoliv po jeho zaplacení. Jednotlivé slevy není možné sčítat.
 7. Kapacita kurzu je omezená a přednost mají studenti, kteří zaplatili dříve.
 8. Je-li v kurzu volné místo, je možné do kurzu přistoupit i v průběhu konání kurzu. V tom případě student hradí kurzovné jednorázově před nástupem.
 9. V ceně kurzu je zahrnuta 1 složka učebních materiálů. Další učebnice a doplňkové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu stejně jako poplatek za jazykové zkoušky.
 10. Mezinárodní zkoušky se pohybují v rozmezí od 4.500 – 5.500 Kč v závislosti na znalostech studenta a jeho následném výběru úrovně obtížnosti, nejsou však povinné. Učební materiály, které student za celý školní rok bude využívat pro studium, se pohybují v rozmezí od 4.000 – 5.000 Kč v závislosti na zvoleném kurzu a následných schopnostech/rychlosti studentů v dané skupině. Výuka zahrnuje cca 7 ks učebnic, složky doplňkových materiálů, průběžné testy, složky testů. Konkrétní rozpis potřebných učebnic a materiálů pro daný kurz včetně cen je rozesílán studentům e-mailovou zprávou v průběhu měsíce září a studenti zároveň dostávají možnost si některé konkrétní tituly zajistit sami, s tím, že na konci roku obdrží po závěrečném celkovém vyúčtování odpovídající část zaplacené zálohy zpět.
 11. Učebnice a jiné studijní materiály se až na výjimky (viz bod 3.9.) objednávají přes JŠ a student je povinen za ně zaplatit stanovenou zálohu předem na začátku studia, nejpozději však do 15 září. Výše zálohy na učební materiály na vstupné v rámci naplánovaných venkovních aktivit je stanovována dle aktuálních cen a sdělena studentům na začátku  školního roku v e-mailové pozvánce k zahájení výuky. JŠ poskytuje svým studentům 10% slevy z běžných cen učebnic.
 12. Vyúčtování záloh za učební materiály provádí JŠ na konci června. Vzniklé přeplatky se vrací studentům, případné doplatky je student povinen uhradit do 1 týdne od písemné e-mailové výzvy.
 13. Kurzovné je osvobozeno od DPH. Pokud plnění, které JŠ poskytuje, bude kdykoliv ze strany státu zatíženo DPH, může JŠ okamžitě zvýšit o tuto sazbu cenu kurzu.

4. Sankce za prodlení

 1. V případě prodlení s platbou účtuje jazyková škola poplatek ve výši 200 Kč za každou zaslanou upomínku (doporučeně nebo na doručenku) a zároveň má právo studenta vyřadit z příslušného kurzu bez nároku na vrácení již zaplacené zálohy, kurzovného nebo jeho části, čímž však není dotčeno právo na vymáhání celého kurzovného za řádně a závazně objednaný kurz.
 2. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky kurzu do prodlení, může po něm jazyková škola požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Storno – podmínky studia

 1. Záloha/ kurzovné budou studentovi vráceny v případě jeho přijetí na vysokou školu, ale pouze za předpokladu, že v přihlášce uvedl uplatnění tohoto nároku (označením textu „ano, podávám přihlášku na VŠ“), a nejpozději do 31. 8. t.r. předloží potvrzení o přijetí. V takovém případě vzniká studentovi právo na odstoupení od této smlouvy (tzv. storno) při zaplacení odstupného (storno poplatku) ve výši 1000 Kč.
 2. V ostatních případech je možné kurzovné vrátit pouze, pokud si student za sebe sežene náhradu, která uhradí ekvivalent kurzovného v plné výši.
 3. Nevyužije-li student již zaplacené kurzovné na studium v původně objednaném pomaturitním kurzu, může danou částku využít v následujících 2 letech on nebo jeho blízký příbuzný na jiné aktuálně nabízené výuky. Toto ustanovení se nevztahuje na storno kurzu po zahájení výuky, tj. storno části kurzu v průběhu šk. roku, ale pouze před zahájením výuky.
 4. Student může odstoupit od této smlouvy v případech „vis maior“ (nemoc objektivně bránící studiu např. delší než 42 kalendářních dnů, vážný úraz nebo hospitalizace v nemocnici delší než 21 dnů, aj.), přičemž mu v takovém případě vzniká nárok na vrácení kurzovného ve výši hodnoty kurzovného, které z těchto důvodů nemohl vyčerpat, maximálně však v rozsahu 50% zaplaceného kurzovného (počítá se od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém bude doručena písemná žádost). Na nevrácenou část se potom pohlíží jako na odstupné.
  Student je povinen podat písemnou „Žádost o ukončení studia“ a doložit k ní řádné lékařské potvrzení s důvodem zanechání studia. Bez těchto náležitostí není škola povinna vrátit zbývající část školného, resp. je povinností studenta doplatit zbývající kurzovné dle původně sjednaného splátkového kalendáře a uhradit všechny pro něho objednané učebnice a učební materiály. První den následujícího měsíce, ve kterém bude žádost JŠ doručena, se považuje za den zanechání studia. Tímto dnem ztrácí student nárok na sociální výhody vyplývající ze statusu studenta.
 5. Po zahájení výuky může student odstoupit od této smlouvy (vedle případů uvedených v čl. 5 odst. 4) v případě dodatečného přijetí na vysokou školu nebo v případě neúspěšného složení maturitní zkoušky v náhradním termínu doloženého písemně do 30.9. daného roku. V takovém případě je mu vyúčtována částka za  započatý měsíc studia (září), převzaté učební materiály a odstupné (storno poplatek) ve výši 1000 Kč. Dále platí vše jako v bodě 4.
 6. V případě vracení školného nebo jeho části vrátí JŠ odpovídající částku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti zájemce o jeho vrácení.
 7. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, místa konání, učebny, lektora, učebních materiálů, přesunutí výuky, začátek a konec výuky, zrušení hodiny apod.). Při zajišťování suplování má právo stanovit za rodilého mluvčího českého lektora a naopak, v případě nutnosti i dlouhodoběji. Není-li možné zajistit kvalitního lektora na prezenční výuku, suplování může být zajištěno i on-line formou. Zároveň má právo zrušit jakýkoliv z vypsaných kurzů nebo jeho část, posunout zahájení a to bez udání důvodu. O tomto kroku bude vždy informovat studenta bez zbytečného odkladu a zároveň v takovém případě studentovi vrátí zálohy i kurzovné v ekvivalentní výši.

6. Ostatní ujednání

1. Výuka probíhá po celý školní rok od pondělí do pátku vždy 4×45 min. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
2. Výuka neprobíhá v době státních svátků a prázdnin vyhlášených MŠMT ČR a ve dnech oznámeného „ředitelského volna“.
3. Docházka studentů do kurzu pomaturitního studia je (především pro maturanty) povinná (min. 75%) a nesplnění této povinnosti může být obecně důvodem k vyloučení kteréhokoliv studenta z kurzu bez možnosti náhrady kurzovného a bez práva na vystavení Osvědčení. (Podrobně viz „školní řád“.)

pomaturitní studium v Praze, podmínky studia a vydání osvědčení  4.  JŠ si v případě absencí v rozsahu více než 25 % z celkové doby kurzu nebo v případě velmi špatných studijních výsledků vyhrazuje právo na vyloučení účastníka bez jakékoliv náhrady. Vyloučením není dotčeno právo na vymáhání celého kurzovného za řádně a závazně objednaný kurz.
5. Každý student alespoň s 75% aktivní docházkou a po absolvování všech částí závěrečného testu má nárok na získání oficiálního Osvědčení o absolvování kurzu platné v celé ČR s uvedením slovního hodnocení dosaženého prospěchu.
6. Student je povinen respektovat tyto podmínky studia a školní řád, včetně instrukcí daných vedením školy a lektory, dbát pravidel slušného chování při výuce a zároveň nenarušovat morálku studentů a plynulý průběh kurzu, nešířit negativní atmosféru a informace poškozující kurz nebo jméno školy. Jakékoliv připomínky týkající se výuku bude řešit přímo v kanceláři školy. Při hrubém porušení těchto pravidel nebo při ohrožení majetku nebo zdraví ostatních účastníků, zaměstnanců a vyučujících školy bude student z kurzu neprodleně vyloučen bez možnosti vrácení kurzovného, resp. s povinností uhradit zbytek kurzovného i v případě sjednaných splátek.
7. Student podepsáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů, souhlasí s užitím a se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které dobrovolně poskytl jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu, zasílání informací a pro ostatní marketingové účely JŠ. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou s možností písemného odvolání na adresu provozovny JŠ.
8. V případě, že studentovi není 18 let, vzniká právo na informace jeho zákonnému zástupci.
9. Vyžádá-li si rodič studenta informaci o docházce a studijních výsledcích, student souhlasí s poskytnutím tohoto typu informací.
10. JŠ Amigas neodpovídá za újmu na zdraví a majetku studentů.
11. Student souhlasí s pořizováním a s veřejným užitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio/video) pořízených se svojí osobou v rámci studia pro marketingové účely JŠ.
12. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, se stejným nebo obdobným účelem.
13. Závazná přihláška/smlouva je uzavřena v den jejího podpisu.

Podmínky studia jsou platné pro pomaturitní kurzy začínající 1.9.2023.

On-line přihlášku ke studiu naleznete zde.